ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐ

Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Գրասենյակն (այսուհետ` Գրասենյակ) անկախ կառավարման համակարգով կառույց է, որի հիմնադիրը ՀՀ կենտրոնական բանկն է: Գրասենյակը ստեղծվել է 2008 թվականի հունիսի 17-ին ընդունված «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն: Այն սկսել է իր մասնագիտական գործունեությունը 2009 թվականի հունվարի 24-ից:

Հաշտարարի գրասենյակը ստեղծվել է հիմք ընդունելով կառույցի արդյունավետությունն ապահովող հանրորեն ճանաչված գործունեության սկզբունքները: Այդ սկզբունքները ներառում են` Անկողմնակալություն, Թափանցիկություն, Արդյունավետություն, և Արդարություն:

Գրասենյակի նպատակը ֆինանսական ոլորտում ֆիզիկական անձ սպառողների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունն է, նրանց պահանջների արագ, արդյունավետ և անվճար քննությունը, ֆինանսական համակարգի նկատմամբ հանրության վստահության բարձրացումը և ֆինանսական միջնորդության ավելացումը:

Սպառողը կարող է ներկայացնել բողոք/պահանջ ՀՀ տարածքում գործող հետևյալ ֆինանսական կազմակերպությունների դեմ`

Գրասենյակը իրավասու է քննելու ֆիզիկական անձանց պահանջ-բողոքները, եթե հիմք համարվող գործողությունները կամ անգործությունը տեղի են ունեցել 2008թ.-ի օգոստոսի 2-ից հետո և Հաշտարարին դիմել են ֆինանսական կազմակերպությանը դիմելուց ոչ ուշ, քան 6 ամիս հետո: Գույքային պահանջը չպետք է գերազանցի 10 մլն. դրամը և այդ պահանջը պետք է նախապես ներկայացված լինի ֆինանսական կազմակերպությանը:

Հաշտարարին դիմելով հաճախորդը ոչինչ չի կորցնում, քանի որ Հաշտարարի ծառայություններն անվճար են, իսկ քննության գործընթացը պարզ է և կարճ`առանց քաշքշուկների, չկա իրավապաշտպանի անհրաժեշտություն, հաշտարարի որոշումը չի կրում պարտադիր բնույթ, և հաճախորդը միշտ կարող է դիմել դատարան, եթե համաձայն չէ Հաշտարարի որոշման հետ:

Հաշտարարը վստահելի է քանի որ ունի անկախ կառավարման համակարգ, ֆինանսավորվում է ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից, ստանում է օրենքով սահմանած բարձր աշխատավարձ, ինչը ապահովում է անկողմնակալ որոշումների կայացում: Պարբերաբար հրապարակվող հաշվետվությունները ապահովում են Հաշտարարի գրասենյակի գործունեության թափանցիկությունը: Հաճախորդներին միշտ տրվում է բանավոր լսումների հնարավորություն, որտեղ կողմերը կարող են բերել համապատասխան դիրքորոշումներ և գալ մեկ ընդհանուր հայտարարի:

Հաշտարարն իրավասու չէ քննել պահանջը, եթե նույն պահանջի վերաբերյալ առկա է դատարանի կամ արբիտրաժային տրիբունալի վճիռ, կամ պահանջը արդեն գտնվում է դատարանում կամ արբիտրաժային տրիբունալի վարույթում:

Պահանջների օրինակներ, որոնք Հաշտարարն իրավասու է քննել`

Պահանջների օրինակներ, որոնք Հաշտարարն իրավասու չէ քննել`


BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x