ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Սպառողների վստահության ինդեքսն աճել է

19.12.2012


Սպառողների վսատահությունը 2012թ. չորրորդ եռամսյակում ցուցաբերել է աճի միտում՝ նախորդ  տարվա նույն եռամսյակի նկատմամբ աճելով 0.2%: Սպառողների վստահության աճը պայմանավորվել է ապագա պայմանների նկատմամբ սպառողների սպասումների 1.3% աճով: Ընթացիկ պայմանների ենթաինդեքսը նվազել է 1.1%:

Նախորդ եռամսյակի նկատմամբ սպառողների վստահության ինդեքսը նվազել է 4.6%-ով՝ պայմանավորված  ընթացիկ պայմանների ինդեքսի 3.0% և ապագա պայմանների ինդեքսի 5.9% նվազումներով:

Ինդեքսների հաշվարկը.  Սպառողների վստահության ինդեքսն (ՍՎԻ) իրենից ներկայացնում է սպառողներին տրված վեց հարցերի հիման վրա հաշվարկված հաշվեկշիռների միջին թվաբանականի փոփոխություն:

Ներկա իրավիճակն արտահայտող ենթաինդեքսը հաշվարկվել է որպես ներկա պայմաններին վերաբերող հարցերի հիման վրա հաշվարկված հաշվեկշիռների փոփոխություն, իսկ  ապագա իրավիճակն արտահայտող ենթաինդեքսը` ապագային վերաբերող հարցերի  հաշվեկշիռների միջին թվաբանականի փոփոխություն:  

Յուրաքանչյուր հարցի համար հաշվեկշիռը հաշվարկվել է որպես դրական պատասխանների տեսակարար կշռի և չեզոք պատասխանների տեսակարար կշռի կեսի գումար:     

Հաշվեկշիռները տատանվում են [0, 100] միջակայքում: Հաշվեկշռի 0 արժեքը խոսում է այն մասին, որ բոլոր ռեսպոնդենտները նշել են նվազում, 100 արժեքը` աճ, իսկ 50 արժեքը` կայուն վիճակ (աճ և նվազում ակնկալող հարցվողների քանակը հավասար է): Որպես կայուն մակարդակ ընդունել ենք հաշվեկշռի տատանումը 45-ից մինչև 55-ը:


 

 


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x