ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


2012թ.-ի մայիսին անշարժ գույքը թանկացել է

07.08.2012

2012թ.-իմայիսամսինհանրապետությունումանշարժգույքինկատմամբիրականացվելեն13,946 գործարք, որոնցքանակը, 2012թ.-իապրիլիհամեմատ, աճելէ2.9%-ով, իսկ2011թ.-իմայիսիհամեմատ՝նվազել16.2%-ով:

2012թ.-ի մայիսին անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված 3,554 օտարման գործարքների 77.8%-ը կազմել են առուվաճառքները, 21.2%-ը՝ նվիրատվությունները և 1.0%-ը՝ փոխանակությունները: Օտարման գործարքների 43.9%-ը արձանագրվել են Երևան քաղաքում, որից 37%-ը կազմել են բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանները: 2012 թ.-ի մայիսին, ապրիլի համեմատ, անշարժ գույքի օտարման գործարքների քանակն աճել է 4.2%-ով, իսկ 2011 թ.-ի մայիսի համեմատ՝ նվազել 12.6%-ով:

Նշված ժամանակաշրջանում Երևան քաղաքի անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքների 57.5%-ն արձանագրվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների նկատմամբ, որը, այս տարվա ապրիլի համեմատ, նվազել է 4.4%-ով, իսկ 2011թ.-ի մայիսի համեմատ՝ 18.1%-ով:

2012թ.-ի մայիսին Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում շինությունների 1քմ-ի միջին արժեքը կազմել է 274,000 դրամ, որը, այս տարվա ապրիլի համեմատ, աճել է 1%-ով (271,200 դրամ,), իսկ 2011թ.-ի համեմատ՝ 0.2%-ով:

2012թ.-իմայիսինհանրապետությանքաղաքներումբազմաբնակարանբնակելիշենքերիբնակարանների(1քմմակերեսիհաշվարկով) շուկայականմիջինգները, 2012թ.-իապրպլիհամեմատ, աճելեն0.9%-ով:

2012թ.-ի մայիսին ՀՀ տարածքում արձանագրվել են անհատական բնակելի տների 386 առուվաճառքի գործարք, որից122-ը կնքվել է միայն Երևանում, իսկ 264-ը՝ մարզերում:

 2012թ.-ի մայիսին, նույն տարվա ապրիլի համեմատ, անհատական բնակելի տների առուվաճառքի գործարքների քանակն աճել է 10%-ով, ընդ որում Երևանում աճել է 15.1%-ով, իսկ մարզերում՝ 7.8%-ով: 2011թ.-իմայիսիհամեմատ՝անհատականբնակելիտներիառուվաճառքիգործարքներիքանակընվազելէ16.4%-ով, ընդորումԵրևանումնվազելէ2.4%-ով, իսկմարզերում՝21.7%-ով: Երևանքաղաքիվարչականշրջաններումանհատականբնակելիտներիշուկայականմիջինգները, հաշվարկվածշինության1քմմակերեսով, կազմելէ274,000 դրամ, որը, այս տարվա ապրիլի համեմատ, աճել է 1%-ով, իսկ2011թ.-իհամեմատ՝0.2%-ով:

2012թ-ի մայիսին հանրապետության քաղաքներում անհատական բնակելի տների շուկայական միջին գները, հաշվարկված շինության 1քմ մակերեսով, ապրիլի համեմատ աճել են 0.9%:

Աղբյուր՝ lurer.com


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x