ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻմիջնորդագիր

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆհայտ


Արարատբանկը ներկայացնում է նոր վարկատեսակ ատամնաբուժական ծառայությունների համար

16.07.2015

Արարատբանկը ներկայացնում է նոր վարկատեսակ ատամնաբուժական ծառայություններից օգտվելու  համար,

«ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի ատամնաբուժական ծառայություններից օգտվող հաճախորդներին օվերդրաֆտներ


«ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի ատամնաբուժական
ծառայություններից օգտվող հաճախորդներին օվերդրաֆտներ

Վարկառու

20 (քսան) տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որն օգտվում է ատամնաբուժարանի ծառայություններից; Վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 60 (վաթսուն) տարեկանը

Օվերդրաֆտի արժույթ

ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար

Օվերդրաֆտի  առավելագույն ժամկետ

24 ամիս

Օվերդրաֆտի գումար

Առավելագույնը – 250.000 ՀՀ դրամ կամ 500 ԱՄՆ դոլար

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ - 20%
ԱՄՆ դոլար – 14%

Օվերդրաֆտի մարումներ

Հավասարաչափ ամորտիզացիա

Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ` ծառայության վճարումը կատարելով ատամնաբուժարանում տեղադրված POS-տերմինալի միջոցով

Օվերդրաֆտի նպատակ

Բժշկական ծառայությունների վճար

Քարտի տեսակ

ARCA CLASSIC

Քարտի տարեկան  սպասարկման վճար

2.000 ՀՀ դրամ
Քարտի սպասարկման վճարը գանձվում է միանվագ քարտի գործողության ամբողջ ժամկետի համար (բոլոր տարիների համար)

Տոկոսագումարների մարումներ

Ամենամսյա

Ժամկետանց օվերդրաֆտի  գումարի գծով տարեկան տոկոսադրույք

ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք

Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ

Օրական 0.3 տոկոս

Ժամկետանց գումարի  գծով տույժ

Օրական 0.2 տոկոս

Ժամկետանց օվերդրաֆտի գումարի գծով տարեկան տոկոսադրույք

Վարկային պայմանագրով սահմանված տարեկան տոկոսադրույք

Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում

Հաճախորդի կողմից վճարվող օվերդրաֆտի սպասարկման վճար

Միանվագ վարկի տրամադրման օրը - 5.000 ՀՀ դրամ

Վարկունակության վերլուծություն

Դրական վարկային պատմություն, գրանցված եկամուտ

Պահանջվող փաստաթղթեր

Անձնագիր և սոց.քարտ
Աշխատավայրից տեղեկանք` զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատավարձի և տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ:

 

Հայտերը ենթակա են բավարարման, եթե`
1. Հաճախորդը ներկայացնում է վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ:
2. ԿԲ վարկային ռեգիստր հարցման արդյունքում վարկառուն հարցմանը նախորդող վերջին 24 ամիսների ընթացքում չի ունեցել դասակարգված պարտավորություն և/կամ ընդհանուր առմամբ չի ունեցել առնվազն 30 օր ժամկետանց օրերի ուշացում:
3. Վարկառուի եկամուտները բավարարում են ներկայացված պահանջներին:
4. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը բավարարել է հաճախորդի վարկային հայտը:
6. Եվ այլն:

Հայտերը ենթակա են մերժման, եթե`
1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը,
2. ԱՔՐԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ” ՓԲԸ հարցման արդյունքում վարկառուն հարցմանը նախորդող վերջին 24 ամիսների ընթացքում ունեցել է դասակարգված պարտավորություն և/կամ ընդհանուր առմամբ ունեցել է առնվազն 30 օր ժամկետանց օրերի ուշացում,
3. Վարկառուի եկամուտների ոչ բավարար լինելու դեպքում:
4. Վարկառուի կողմից կեղծ փաստաթղթեր և/կամ տեղեկատվություն ներկայացնելու դեպքում:
5. Վարկերի պատմական շտեմարանում հայտի մերժման հիմքի առկայությունը, որը վերացված չէ:
6. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը:
7. Եվ այլն:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`
ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳՈՎ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ՀԱՆԴԵՊ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ԲՈԼՈՐՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄԳՈՅԱՑԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԻՍԿ ԴՐԱ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԱԵՎ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԸ, ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ ԵՎ ԻՐԱՑՎԵԼ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎՃԱՌՔԻ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:


ebank.am-լրատվական

Այս բաժնի այլ նորություններ

BLOGբիզնես բլոգ

CAPITAL MARKETֆինանսական շուկա

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ
  ՀԱՇՎԻՉ

  Վարկի գումար:
  Ամիսների քանակը:
  Տարեկան տոկոսադրույք:
  (օր. 8.5% = 8.5)
     
  x
 • ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԻ
  ՀԱՇՎԻՉ

  x
 • ԱՊՊԱ
  ՀԱՇՎԻՉ

 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ  x